Konfirmasjonar


Biskopen oppfordra oss til å vurdera å flytta konfirmasjonane til hausten dette året. Sokneråda har no handsama denne saka og gjort følgande vedtak.

Konfirmasjonane vert flytta til hausten. For oss i kyrkja er det viktig at konfirmasjonsdagen vert ein festdag i både kyrkje og heim. Me håpar det ligg meir tilrette for slike festdagar i haust. Me ser det som lite sansynleg at samfunnet opnar noko særleg opp til mai. Likevel ynskjer me å legga tilrette for at dei som av gode grunnar ynskjer å gjennomføra konfirmasjon i mai, får det.

 

Alle konfirmasjonar må gjennomførast etter gjeldande smittevernsreglar.

Tilbake