Sokneråda


I Stord kyrkjelege fellesråd har me to kyrkjelydar, Stord og Nysæter. Kvart sokn har sitt Sokneråd. Soknerådet har ansvar for mykje av det som skjer i kyrkja;  arbeid for barn og unge, diakoni, kyrkjeliv og frivillighet. Soknerådet arbeidar og med økonomi og vedtek planar for det daglege arbeidet i kyrkja. 

Vippsnr Stord sokn: 124653

Vippsnr Nysæter sokn: 124663