Kyrkjestova Fredheim


Kyrkjestova Fredheim ligg i Hystadvegen 32 og er ein samlingsstad for Stord kyrkjelyd

Kyrkjestova kan nyttast til ulike samlingar i kyrkjelyden som t.d. trusopplæring, formiddagskafe, kveldsmøter, korøvingar, bibelgrupper og anna. Lokalet er og tilgjengeleg for utleige til private selskap. Soknerådet ønskjer at kyrkjestova skal skape nye møteplassar og fyllast av kjekke aktivitetar!

Utleige
Kyrkjestova Fredheim kan leigast til selskap (t.d. dåp, konfirmasjon eller bursdagar), møter, bibelgrupper etc. Sjå prisliste og bruksreglar i lenkene under.

I ei tid prega av koronarestriksjonar er det mindre aktivitet i Kyrkjestova og mange bibelgrupper/foreiningar har utfordringar med å møtast i heimane. Styret i Kyrkjestova tilbyr difor gratis utleige av Kyrkjestova til bibelgrupper/foreiningar som ønskjer å nytta Kyrkjestova som samlingsstad i denne tida. VIPPS gjerne ei gåve om de ønskjer.

Avtale om leige vert organisert av tilsette ved Stord kyrkjekontor. Bruk søknadsskjema under eller send ein e-post til post@kyrkja-stord.no. Leigetakar må stadfesta at ein godtek bruksreglane for Kyrkjestova Fredheim. Nøkkel kan hentast på Stord kyrkjekontor

Informasjon om huset
Kyrkjestova Fredheim ligg i Hystadvegen 32, like nord for Stord Kyrkje. Det er god tilkomst til bygget. Huset har eit godt utstyrt kjøkken. Det er plass til 100 personar i møtesal, og ved oppdekking er det plass til omlag 70 stk.

Vere med som frivillig?
Kyrkjestova vert drive av frivillige medarbeidar og her er det mykje kjekt å bidra med!
Kanskje du likar å snekre eller male litt? Eller kanskje du har lyst til å vere med å lage basar? Eller kanskje du kan tenkje deg å hjelpe til å vaske av og til?
Er det noko du likar å gjere som du tenkjer kan vere bra for Kyrkjestova kan du ta kontakt med styreleiar Dag Sele på tlf. 913 13 745.

Gi ei gåve – Fast givarteneste eller gåver via VIPPS
Kyrkjestova Fredheim er avhengig av private gåver som inntekter og Stord sokn har difor oppretta ei fast givarteneste som er øyremerka Kyrkjestova Fredheim. Gåvene som gis via Stord sokn gir grunnlag for skattefrådrag ifm gåver til frivillige organisasjonar.

Kan du tenkje deg å verte fast givar kan du opprette fast betaling i nettbanken til konto 3201.23.04578 og merka innbetaling «Kyrkjestova». For å få skattefrådrag må du i tillegg fylle ut skjemaet under og sende på e-post til post@kyrkja-stord.no (eller levere på kyrkjekontoret).

Ønskjer du å gje ei gåve utan å bli fast givar kan du nytte VIPPS. Søk opp Kyrkjestova Fredheim eller bruk nummer 577160.

Styret i Kyrkjestova Fredheim
Kyrkjestova Fredheim er eigd av ei foreining som er skipa på mandat frå sokne- og fellesrådet, for å stå for kjøp, drift og økonomi knytt til eigedomen. Kyrkjestova vart kjøpt i 2019 for 2,1 millionar kroner, ved at ein privatperson stilte dei naudsynte 2,1 millionar kroner tilgjengeleg som eit privat lån. Foreininga er medlemsbasert og alle som støtter føremålet kan verte medlemmer. (For å bli medlem, send ein e-post til post@kyrkjestova.no. Årleg kontingent er 400kr).

Sjølv om Kyrkjestova er eigd av ei eiga foreining er det ein klar samanheng med kyrkja og Stord sokn. Det er avtalt eit tett samarbeid mellom soknet og foreininga, regulert i ein samarbeidsavtale mellom foreininga, soknet og fellesrådet.

Styret i Kyrkjestova Fredheim er vald på foreininga sitt årlege årsmøte. Soknerådet i Stord har fast representasjon i styret.

Følgande personar sit i styret i 2021:

Dag Sele (Styreleiar)
Ingeborg H. Ørjasæter (Nestleiar)
Liv Kjersti Skartland
Noah Wibe
Nils Dale Elde
Anders Dahl
Grethe Lønning Grimsbø
Svein Andersland (vara)
Randi Agnete Nysæter (vara)


Vedtekter Kyrkjestova Fredheim

Draumen om nytt kyrkjelydshus
Stord sokn har lenge arbeidd for eit nytt kyrkjelydshus som kan utfylla Stord Kyrkje. Dette arbeidet held fram med mål om eit større hus som kan romma både forsamlingsdel og kyrkjekontor. Men dette arbeidet tek tid, og som ei mellombels løysing har kyrkja fått moglegheit til å kjøpa lokalet Fredheim. Det har me gjort – og me ønskjer no velkommen til Kyrkjestova Fredheim.

Stord sokn ønskjer og å nytta Kyrkjestova som eit første steg på vegen til kyrkjelydshus. Me håper å kunne vise kommunen og andre støttespelarar at det er eit engasjement i soknet for kyrkjelydshus – både gjennom deltaking og økonomisk støtte til Kyrkjestova. Når tida er mogen for eit større kyrkjelydshus vil Kyrkjestova vere ein god start på finansieringa av eit slikt bygg.

Tilbake